REGULAMIN SKLEPU

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

1. "Sklep" - marka GLOSSINESS utworzona na potrzeby działalności gospodarczej firmy SHE HANDEL. USŁUGI. PRODUKCJA Izabela Kraska , ul. Gabrieli Zapolskiej 2a 35-233 Rzeszów NIP 813-197-83-31

2. „Klient" - osoba fizyczna, będąca konsumentem lub przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na wybrane artykuły oferowane przez SHE.

3. „Konto" - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Klienta.

§1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy www.glossiness.pl

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu .

3.W celu dokonania zakupu należy zarejestrować się na stronie internetowej: www.glossiness.pl. lub dokonać zakupu bez rejestracji jako gość.

4.Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku wystawienia faktury VAT wymagane jest podanie NIP-u Klienta. W przypadku konsumentów niebędących jednocześnie przedsiębiorcami podanie numeru NIP nie jest obowiązkowe.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany:

• cen towarów;

• wprowadzania oraz usuwania towarów;

• przeprowadzania zmian

• wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych

6.W przypadku, gdy Klient po złożeniu zamówienia zdecydował się na dokonanie zmian, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, celem uzgodnienia i wprowadzenia zmian w zamówieniu.

7. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Klientów Sklepu są poufne. Będą przetwarzane przez Sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, dokonywania ich aktualizacji i poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie

8. Rejestracja w Sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§2. Dostawa i płatność

1.Wysyłka zamówionego towaru nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. 

2.Przesyłki- InPost

  • za przelewem - 21,00
  • paczkomat - 21,00

3.Klient ma prawo wyboru metody płatności ;

a) płatność przelewem na konto; 67 1140 2004 0000 3102 8441 4748

b) płatność na miejscu w oddziale SHE (ul. G. Zapolskiej 2a, 35-233 Rzeszów)

c) PayNow

§3. Reklamacja

1. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu jej świadczenia.

2.W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać zakupiony towar na adres SHE. HANDEL. USŁUGI. PRODUKCJA ul. Gabrieli Zapolskiej 2a 35-233 Rzeszów.

3.Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.Reklamacji nie podlegają; dla materiałów z poliestrem, viscosą, cottonem: odbarwienia powstałe w wyniku czyszczenia, prania niezgodnego z przepisami prania. Materiały z poliestrem i innymi domieszkami powinny być czyszczone tylko w specjalistycznych pralniach chemicznych; 

5.Towar zwracany lub wymieniany nie powinien mieć śladów używalności np. potu, perfum, kremu itp.

6. UŻYWANY LUB ZNISZCZONY TOWAR NIE PODLEGA WYMIANIE LUB ZWROTOWI.

§4. Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

§5. Postanowienia końcowe

1.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmian przepisów obowiązującego prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw czy zmiany adresu Sklepu. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Sklep w drodze wiadomości e-mail.

2.Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on powiadomiony o zmianie w sposób wskazany w ust. 1 i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

4.Z wyjątkiem umów zawartych z konsumentem, wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji zlecenia, których strony nie rozwiążą wcześniej w wyniku podjętych polubownie rokowań, podlegać będą Sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Do umów zawartych z konsumentami dodatkowo stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).